معرفی

مشخصات فردی

عبدالرحیم رحیمی

نام - نام خانوادگی : عبدالرحیم   رحیمی

پست الکترونیکی : a_rahimi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد- اقتصاد نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهیدبهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد- گرایش بازاریابی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : Post graduate Diploma in Managment of the Environment
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : Maastricht School of Managment in the Netherlands

سوابق اجرایی

مدیر گروه فرهنگی  و هنری دانشکده مدیریت از تاریخ 1388 لغایت 1393عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضوهیت رئیسه دبیرخانه دائمی کنگره ملی «نقش متخصصین در دولت جمهوری اسلامی ایران» از 92 تا کنون تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نداریمنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی امورفرهنگی

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 24

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوهیات علمی گروه مدیریت فرهنگی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373-03-12

عبدالرحیم رحیمی
عبدالرحیم رحیمی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^